Təlimlər

Bank işi və Bank Mühasibatlığı

 • Bank işi və Bank Mühasibatlığı
 • Bank işinin əsasları
 • Bank mühasibatlığı
 • Bank və Maliyyə təşkilatlarının auditi
 • Banklarda riskin idarəedilməsi

 

BANK İŞİNİN ƏSASLARI proqramının tərkibi

Modul 1: Bank sistemi

 • İqtisadi sistem və bank sektoru
 • Bankların təsnifatı

Modul 2: Bankın strukturu

 •  Bankın strukturu;
 • Xidmət şəbəkəsi;

Modul 3: Bankın fəaliyyəti

 • Bank işində əsas anlayışlar;
 • Banklarda maliyyə resurslarının formalaşması

Modul 4: Bank xidmətləri

 • Hesabların açılması;
 • Kassa əməliyyatları;
 • Depozitlər;
 • Plastik kartlar;
 • Nağdsız hesablaşmalar;
 • Xarici valyuta əməliyyatları;
 • Ödəniş sistemləri;

Modul 5: Kreditlər

 • Kredit anlayışı;
 • Kreditlərin növləri;
 • Kreditlərin verilməsi;
 • Kreditlərin təhlili;
 • Problemli kreditlər;

Modul 6: Akkreditiv, qarantiyalar, faktoring, forfeyting, lizing və s.

Modul 7: Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə

Modul 8: Prudensial tənzimləmə

 • Kapital adekvatlığı;
 • Digər prudensial tələblər;

Modul 9: Resursların idarəolunması

 • Likvidlik;
 • Məcburi ehtiyatlar;
 • Valyuta mövqeyi;
 • Qiymətli kağızlar;

    Bank sahəsində işləmək istəyənlər üçün 3 aylıq kursun proqramı

 • İqtisadiyyata giriş, əsas iqtisadi anlayışlar;
 • Pulun və bankların meydana gəlməsi;
 • Maliyyə və bank sistemi, onun iqtisadiyyatda rolu;
 • Bank biznesinin xüsusiyyətləri, Dünyada və Azərbaycanda;
 • Bankların təsnifatı, təşkilati quruluşu;
 • Bank xidmətlərinin təsnifatı;
 • Aktiv və passiv əməliyyatlar;
 • Bank kreditinin mahiyyəti, təsnifatı;
 • Depozitlər və əmanətlər;
 • Qeyri nəğd pulun idarə edilməsi, nəğdsiz hesablaşmalar;
 • Bank riskləri;
 • Bank marketinqi;
 • Bank gününə daxil olan praktiki işlər.