Категории

Mail членство

Хотели ли бы вы получать новости, связанные с учебным центром «STIMUL» на ваш электронный адрес?

Тест онлайн

Информатика

1.)İnformasiyanın kiçik adresli ölçü vahidi hansıdır?


A) 1 bod
B) 1 bit
C) 1 bayt
D) 1 Kbayt


2.)Kompüterin işinin məhsuldarlığı [əməliyyatların yerinə yetirilmə tezliyi] nədən asılıdır?


A) monitorun ölçüsündən
B) prosessorun tezliyindən
C) qida blokundakı cərəyandan
D) düymələrin tez basılmasından


3.)Hansı qurgu insanın sağlamlığına çox ziyan vura bilər?
1. printer
2. monitor
3. sistem bloku
4. modem


A) 1,4
B) 1,2
C) 3,4
D) 1,3


4.)Fayl nədir?


A) informasiyanın ölçü vahididir
B) əməli yaddaşda 1 proqramdır
C) printerdə çap olunan tekstdir
D) diskdə yazılan, adlandırılan proqram və ya verilənlərdir


5.)İnformasiya ilə işləyən universal cihaz hansıdır?


A) telefon
B) kompüter
C) kalkulyator
D) televizor


6.)Səsi kompüterə daxil edən qurğu hansıdır?


A) kolonkalar
B) mikrofon
C) qulaqcıqlar
D) mouse


7.)İnformasiyanı əks etdirən qurğu


A) printer
B) klaviatura
C) monitor
D) skaner


8.)Aşağıdakı hansı proqram əsasən mətnlə işləməyə xidmət edir?


A) PhotoShop
B) Excel
C) Word
D) Paint


9.)Qrafik məlumatın genişlənmiş adı [tipi] hansıdır?


A) doc
B) txt
C) bmp
D) zip


10.)Prezentasiya yaratmaq üçün “MS Office” paketində hansı proqrama müraciət etmək olar?


A) PowerPoint
B) Excel
C) PhotoShop
D) Basic


11.)Klaviaturada hansı düymə imtina vəzifəsini icra edir?


A) Esc
B) Shift
C) Enter
D) Alt


12.)Kiçik ölçülü portativ kompüter


A) Plotter
B) Jostik
C) Noutbuk
D) TouçPad


13.)Məlumat daxil etməyən qurğu


A) Mikrofon
B) plotter
C) Jostik
D) Skaner


14.)Kompüter söndükdə hansı yaddaşda informasiya pozulur


A) Əməli
B) Flash
C) HDD[vinçestr]
D) Xarici


15.)Klaviatutrada hansı düymə yuxarıya səhifələmək üçündür?


A) End
B) PgUp
C) PgDown
D) Home


16.)Qrafik məlumatlarla [şəkillərlə] işləyən əsas proqram hansıdır?


A) Word
B) Excel
C) Winamp
D) PhotoShop


17.)Daha çox informasiya tutumlu qurğu hansıdır?


A) DVD-ROM
B) CD-ROM
C) Disket
D) HDD (Hard Disk)


18.)Doğrunu yalan, yalanı doğru kimi bildirən məntiqi deyim necədir?


A) İnversiya
B) İmplikasiya
C) Dizyunksiya
D) Dizyunksiya


19.)Hansı diskə informasiyanı dəfələrlə yazmaq olar?


A) DVD-R
B) CD-R
C) CD-RW
D) DVD-ROM


20.)Hansı element Windows-un pəncərə elementi deyil?


A) Başlıq
B) Menyu sətri
C) Start düyməsi
D) Alətlər paneli


21.)Mətn fayllarının genişlənmiş adı [tipi] hansıdır?


A) rar
B) com
C) exe
D) doc


22.)Mətn redaktoru elə proqramdır ki, o---


A) mətn tipli informasiyanı yaratmaq, redaktə etmək və formatlaşdırmaq üçündür
B) oyun proqramları yaradakən şəkillərlə iş üçündür
C) sənəd yaradarkən Fərdi kompüterin resurslarını idarə edir
D) sənəd yaradarkən Fərdi kompüterin resurslarını idarə edir


23.)Cərgədə hansı söz buraxılmışdır:“simvol” - ... –“sətir” – “mətn fraqmenti”


A) mətn
B) səhifə
C) söz
D) abzas


24.)Mətn redaktorunun əsas funksiyalarına bunlar aiddir:


A) mətn fraqmentlərinin yerdəyişməsi, surətinin çıxarılması, silinməsi və sortlaşması
B) mətnlərin yaradılması, redaktə olunması, yadda saxlanması və çap olunması
C) düzgün yazılış qaydalarına ciddi riayət edilməsi
D) mətn fayllarında verilən informasiyanın avtomatik emal olunması


25.)Klaviaturadan daxil olunan simvol ekranda hansı pozisiyada əks olunur?


A) verilən koordinatlarla
B) verilən koordinatlarla
C) adreslə
D) əvvəlki hərfin yerinə görə


26.)Kursor nədir?


A) mətni daxil edən qurğu
B) klaviaturada düymə
C) ekranda əks olunan ən kiçik element
D) monitorun ekranında klaviaturadan daxil edilənin pozisiyasını əks edən nişan


27.)Kursorun pozisiyasını bildirən məlumat .... olur


A) mətn redaktorunun menyusunda
B) mətn redaktorunun pəncərəsində
C) məsələlər panelində
D) mətn redaktorunun vəziyyətlər sətrində


28.)Mətn yığarkən sözləri bir-birindən ayıran


A) qoşa nöqtədir
B) vergüldür
C) boş xanadır [probel]
D) nöqtədir


29.)Kompüter vasitəsilə mətni .... olar


A) yadda saxlamaq, daxil etmək və emal etmək
B) yalnız yadda saxlamaq
C) yalnız daxil etmək
D) yalnız emal etmək


30.)Mətnin redaktə olunması ---


A) mövcud mətndə dəyişikliklər edilməsi prosesidir
B) mövcud mətnin xarici yaddaş daşıyıcılarından oxunması prosedurudur
C) mətnin kompüter şəbəkəsi vasitəsilə ötürülməsi prosesidir
D) mətnin diskdə mətn faylı kimi saxlanmasıdır


31.)Mətnin redaktəsində hansı əməliyyat istifadə olunmur?


A) düzgün yazılmayan simvolun silinməsi
B) buraxılmış simvolun əlavə oluması
C) mətnin çapı
D) düzgün yığılmayan simvolun yenisi ilə əvəz olunması


32.)Mətnin avtomatik formatlaşması proseduru ....


A) mətni buferə yazır
B) mətni silir
C) mətn üzərində aparılan əvvəlki əməliyyatı ləğv edir
D) mətnin təyin olunmuş qaydada yerləşməsini təmin edir


33.)Mətn redaktorunda səhifənin parametrlərini verərkən ...


A) qarnitur, ölçü və cizgilər qurulur
B) qarnitur, ölçü və cizgilər qurulur
C) kənar məsafələr və oriyentasiya[istiqamət] verilir
D) stil və şablon düzəlir


34.)Mətn redaktorunda mətn fraqmentinin surətinin alınması ilk növbədə ....


A) obyektin surətinin yazılacağı pozisiyanı göstərir
B) köçürüləcək fraqmenti qeyd edir
C) menyudan uyğun punktu seçir
D) yeni mətn pəncərəsi açır


35.)Mətn redaktorunun menyusu ...


A) mətn üzərində müxtəlif əməliyyatların yerinə yetirilməsinə keçidi təmin edən inerfeysin bir hissəsidir
B) mətn yaradarkən kompüterin resurslarını idarə etməyi təmin edən bir altproqramdır
C) mətni ekranda əks etdirən özünəməxsus bir “pəncərə”dir
D) mətn redaktorunun cari vəziyyətini bildirən məlumatdır


36.)Mətndə verilən nümunəyə əsasən axtarış informasiyanın .... prosesidir


A) emalı
B) saxlanması
C) ötürülməsi
D) silinməsi


37.)Mətn redaktorunda yığılan mətn yaddaş qurğusunda ..... kimi saxlanılır


A) fayl
B) kodlaşma cədvəli
C) kataloq
D) qovluq


38.)Diskdən sənədi açarkən istifadəçi nəyi göstərməlidir?


A) faylın ölçüsünü
B) faylın tipini
C) faylı adını
D) faylın yaranma tarixini


39.)Standart paneli hansı menyu punktundan açıb-bağlamaq olar?


A) Fayl
B) Format
C) Vid
D) Okno