Категории

Mail членство

Хотели ли бы вы получать новости, связанные с учебным центром «STIMUL» на ваш электронный адрес?

Тест онлайн

Математика

1.) sin1*cosX>1 bərabərsizliyini həll edin.


A)
B)
C)
D)
E)


2.) binomunun açılışındakı binomolun cəmini tapın.


A) 9
B) 108
C) 512
D) 256
E) 216


3.) limitini hesablayın.


A) 1/6
B) 0
C) 2/3
D) 1
E) 3/14


4.) xətləri ilə hüdudlanmış fiqurun sahəsini tapın.


A) 5/12
B) 12/5
C) 12
D) 24
E) 6


5.) Düzgün üçbucaqlı prizmanın üst oturacağının hündürlüklərinin kəsişmə nöqtəsi, alt oturacağının tərəflərinin orta nöqtələri pramidanın təpələridir. Prizmanın və pramidanın həcmləri nisbətini tapın.


A) 12:1
B) 2:1
C) 6:1
D) 3:1
E)


6.) Kəsik konusun oturacağının radiusunun dəyişmədən həcmini 6 dəfə azaltsaq, onun hündürlüyü necə dəyişər?


A) 3 dəfə artar
B) 3 dəfə azalar
C) 6 dəfə azalar
D) 6 dəfə artar
E) dəyişməz qalar


7.) Dərəcə ölçüsü 60 olan ikiüzlü bucağın bir üzündəki nöqtədən o biri üzünə qədər olan məsafə 54sm – dir. Bu nöqtədən iki tən bucağın tilinə qədər olan məsafəni tapın.


A)
B)
C)
D) 36
E)


8.) olarsa, ifadəsinin qiymətini tapın.


A) 2
B) 1/2
C) 4
D) 7
E) 28


9.) ifadəsinin qiymətini hesablayın.


A) 625/144
B) 25/12
C) 144/625
D) 12/25
E) 1/144


10.) tənliklər sistemindən 3xy hasilini tapın.


A) 1
B) 1/3
C) 1/9
D) 9
E) 27


11.) Trapesiyanın diaqonalları onun böyük oturacağına bitişi bucaqları yarı bölürlər. Onun perimetri 120sm , orta xətti 360sm –dir. Böyük oturacağın uzunluğunu tapın.


A) 100 dm
B) 60 dm
C) 36 dm
D) 42 dm
E) 48 dm


12.) ifadəsinin qiymətini hesablayın.


A) 1/2
B)
C) 0
D) 1
E)


13.) Malın maya dəyəri (4b-4) manat, satış qiyməti (4b+6) manatdır. Mal 25% qazanc verərsə, b-nin qiymətini tapın.


A) 3
B) 1
C) 12
D) 7
E) 5


14.) ifadəsinin qiymətini tapın.


A)
B)
C)
D)
E)


15.) funksiyasının qrafikini göstərin.


A)
B)
C)
D)
E)


16.) tənliklər sistemini həll edin.


A)
B)
C)
D)
E)


17.) Üçbucağın bucaqları 1:3:8 nisbətindədir. Bu ücbucağın daxilinə çəkilmiş çevrənin diametri olarsa, onun böyü tərəfini tapın.


A)
B)
C)
D)
E)


18.) funksiyasının qrafikinə nöqtəsində çəkilmiş toxunanın absis oxunun müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucağı tapın.


A) 30
B) 120
C) 45
D)
E)


19.) Trapesiyanın oturacaqları 7 və 14 sm-dir. Yan tərəflərindən biri isə 10 sm-dir. Dioqanalların kəsişmə nöqtəsindən keçən və verilmiş yan tərəfdən ayırdığı böyü parçanın uzunluğunu tapın.


A) 1sm
B) 3sm
C) 4sm
D) 1,7sm
E)


20.) cəmini hesablayın.


A)
B) 3
C) -1
D) 0
E) -