Online Test

Logic

1.)Cümlənin məntiqi tamamlanması
Cümləni doğru mənaya tamamlayan cavabı tapın.
Nahar.......ola bilməz.


A) stolsuz
B) qab-qacaqsız
C) qidasız
D) susuz
E) stulsuz


2.)Digərlərindən fərqlənən sözün seçilməsi
Digərlərindən fərqlənən sözü tapın.


A) çaqqal
B) tülkü
C) qoyun
D) pişik
E) it


3.)Analogiyaya görə sözün seçilməsi
Verilən sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı seçin (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır).
Həkim-terapevt


A) dosent-aspirant
B) cinayətkar-qatil
C) bəstəkar-şair
D) uşaq-adam
E) diktor-rejissor


4.)Anaqramlar
Anaqramlardan biri çay deyil.


A) zmanoa
B) seyyine
C) mspsiiis
D) prend
E) ltabik


5.)Mətnin məntiqi təhlili
Nərmin, Rəna, Nilufər və Aysel müxtəlif çalğı alətlərində (pianoda, kamançada, skripkada, arfada) ifa edə bilirlər. Lakin hər biri ancaq bir alətdə çala bilir. Eyni zamanda onların hər biri bir xarici dil bilir (ingilis, alman, fransız və ispan).Məlumdur ki:
1) Skripkada çala bilən qız ispan dilini bilir.
2) Rəna arfada və pianoda çalmır və ingilis dilini bilmir.
3) Nərmin də arfada və pianoda çalmır və ingilis dilini bilmir.
4) Nilufər fransız dilini bilir, lakin arfada çala bilmir.
Aysel hansı alətdə ifa edir və hansı xarici dili bilir?


A) Arfa, ingilis dili
B) Arfa, ispan dili
C) Skripka, ispan dili
D) Kamança, ispan dili
E) Kamança, alman dili


6.).“l gc sl gc” atalar sözündəki düşmüş saitlər sırasını tapın.


A) e, o, ü, ü, ü, ü
B) ü, ü, e, ü, ü, i
C) e, e, ü, ü, u, ü
D) ü, ü, e, ü, e, ü
E) e, e, ü, ü, ü, e


7.)"Söz var gələr keçər, söz var dələr keçər” atalar sözündəki saitlər sırasını tapın.


A) e, i, ə, ə, ö, ö, a, ə, ə, e, e, ə
B) a, ə, ə, ə, ö, ö, a, ə, ə, e, e, ə
C) a, a, a, ə, ö, ö, a, ə, ə, e, e, ə
D) a, ə, ə, ə, ü, ö, a, ə, ə, e, e, ə
E) a, ə, ə, ö, ö, ö, a, ö, ə, e, e, ə


8.)Hacı Zeynalabdin Şirvani, Fernand Magellan, Mixail Lazaryev, Ceyms Kuk və Piri Rəisi birləş¬di¬rən ümumi cəhət nədir?


A) həkim
B) səyyah
C) münəccim
D) şair
E) astronom


9.)Analogiyaya görə şəklin seçilməsi
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” işarəsi əvəzinə uyğun olan variantı seçin.


A)
B)
C)
D)
E)


10.)


A)
B)
C)
D)
E)


11.) Şəklin məntiqi tamamlanması
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” işarəsi əvəzinə uyğun olan variantı seçin.


A)
B)
C)
D)
E)


12.)


A)
B)
C)
D)
E)


13.)Digərlərindən fərqlənən fiqurun seçilməsi
Digərlərindən fərqlənən fiquru tapın.


A)
B)
C)
D)
E)


14.)Fiqurların müxtəlif kombinasiyalarının qurulması
Verilən fiquru beşbucaqlıya tamamlamaq üçün uyğun olan fiquru tapın.


A)
B)
C)
D)
E)


15.)Verilmiş kublar müəyyən qayda üzrə düzülmüşlər. Bu qaydaya əməl edərək növbəti kubu tapın.


A)
B)
C)
D)
E)


16.)Şəkildə eyni kubun müxtəlif görüntüləri veril¬mişdir. Bu kubun açılmış halını tapın.


A)
B)
C)
D)
E)


17.)Riyazi qanunauyğunluğun tapılması
Aşağıdakı nümunələrdə “?” işarəsi yerinə uyğun gələn variantı seçin:


A) 6
B) 5
C) 4
D) 2
E) 1


18.)


A) 10
B) 9
C) 6
D) 7
E) 8


19.)3, 7, 10, 20, 24, 27, 54, ?


A) 51
B) 52
C) 53
D) 54
E) 58


20.)


A) 63
B) 61
C) 42
D) 83
E) 12


21.)


A) 36, 18, 9
B) 36, 9, 18
C) 36, 9, 3
D) 36, 18, 3
E) 36, 9, 9


22.)


A) 65
B) 76
C) 88
D) 99
E) 200


23.)144 və 10 ədədləri arasındakı əlaqə 81 ilə 7 arasın¬da da vardır. Buna oxşar əlaqə aşağıdakı ədədlər cütünün hansında vardır?


A) 49, 9
B) 121, 13
C) 36, 4
D) 169, 13
E) 64, 10


24.)


A) 48
B) 50
C) 52
D) 54
E) 56


25.)


A) 9
B) 10
C) 11
D) 33
E) 99


26.)


A) -18, -2, -11, -1, 10
B) 225, 45, 40, 8, 3
C) 340, 68, 63, 9, 2
D) 65, 13, 7, 1, 8
E) 270, 54, 48,8, 2


27.)


A) 93538
B) 47628
C) 63028
D) 03135
E) 53135


28.)


A) L
B) LK
C) KKKL
D) LLL
E) KKKK


29.)


A) 150
B) 146
C) 75
D) 36
E) 62


30.)


A) 44
B) 46
C) 48
D) 50
E) 52


31.)Toplama cədvəlinə görə ab+ay+xb+xy+t+c cəmini tapın.


A) 105
B) 120
C) 135
D) 149
E) 175


32.)


A) 10
B) 11
C) 19
D) 21
E) 25


33.)


A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16


34.)Məntiqi-riyazi məsələlərin həlli
Dərnəkdəki oğlanlar qızların 40%-ni təşkil edir. Onda qızlar oğlanların neçə faizini təşkil edir?


A) 100
B) 150
C) 200
D) 250
E) 400


35.)Bir nəfər yolun 1/4-ni qət edir. O daha 50 m gedər¬sə, yolun 1/3-ni getmiş olar. Yolun uzunluğu neçə metrdir?


A) 600
B) 650
C) 700
D) 750
E) 800


36.). Bir atanın 60 yaşı, uşaqlarının isə 9, 12, 14 yaşları vardır. Neçə il öncə atanın yaşı uşaqların yaşları cəminin 2 mislinə bərabər idi?


A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6


37.)Arif bir işin 1/4-ni 3 gündə, Murad isə eyni işin 1/6ni 3 gündə yerinə yetirir. Arif və Murad birlikdə 6 gün işlədikdən sonra Arif işi tərk edərsə, Murad işin qalan hissəsini neçə gündə bitirər?


A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5


38.)Qrafik şəklində verilənlərin təhlili
“?” işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı tapın.
A+B+C=100%  (A+C)-B= ? %


A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
E) 70


39.)“?” işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı tapın.


A) 6:2:1:3
B) 6:2:1:4
C) 8:1:2:3
D) 8:1:2:5
E) 6:1:2:3


40.)Qrafikdə x=112 olarsa, y-in qiymətini tapın.


A) 115
B) 130
C) 180
D) 225
E) 240