Təlimlər

Menecment

KURSLAR ÜZRƏ PROQRAMLAR

Prioritet:         Yüksək

Auditoriya:     3-5 nəfər

Səviyyə:            başlanğıc və ya orta                                                                    

Qiymət:             300AZN

 STRATEJİ PLANLAŞDIRMA 

PROQRAM

Dərs №1

Strateji planlaşdırmaya hazırlıq

Dərs №2

Xarici mühitin təhlili

Dərs №3

Daxili mühitin təhlili

Dərs №4

Strateji sualların və hədəflərin müəyyən edilməsi

Dərs №5

Strategiyanın müəyyən edilməsi

Dərs №6

Resursların müəyyən edilməsi

Dərs №7

Daxili potensialın formalaşdırılması planı

Dərs №8

Strateji plan üzrə büdcənin hazırlanması

 


 

Prioritet:         Yüksək

Auditoriya:     3-5 nəfər

Səviyyə:            başlanğıc və ya orta

Qiymət:             300AZN

LAYİHƏNİN İDARƏEDİLMƏSİ

PROQRAM

Dərs №1

Modern  biznes dünyasında layihənin idarəedilməsi

Dərs №2

Layihəyə baxış və motivasiyanın yaradılması

Dərs №3

Layihə üzrə iş bölgüsünün təşkili

Dərs №4

Resursların yerləşdirilməsi, komandanın formalaşdırılması və büdcənin tərtibi

Dərs №5

Risklərin idarəedilməsi və layihənin sənədləşdirilməsi

Dərs №6

Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və monitorinqi.

Dərs №7

Keyfiyyətin ölçülməsi meyyarlarının yaradılması

Dərs №8

Layihələr zamanı yaranan dəyişikliklərin idarəedilməsi və layihənin bağlanması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritet:         Orta

Auditoriya:     3-5 nəfər

Səviyyə:            başlanğıc və ya orta                                

Qiymət:             250AZN

KORPORATİV İDARƏETMƏ

PROQRAM

Dərs №1

Korporativ idarəetmə və onun məqsədləri

Dərs №2

Korporativ idarətetmə strukturunun formalaşdırılması

Dərs №3

Korporativ idarəetmənin əsas konsepsiyaları

Dərs №4

Korporativ idarəetmənin əsas prinsipləri

 

 

 

 

 


 

Prioritet:         Orta

Auditoriya:     3-5 nəfər

Səviyyə:            başlanğıc və ya orta

Qiymət:             250AZN                                                                                      

DAXİLİ NƏZARƏT SİSTEMİ

PROQRAM

Dərs №1

Daxili nəzarət anlayışı və nəzarət mühiti

Dərs №2

Risklərin qiymətləndirilməsi və nəzarət tədbirləri

Dərs №3

İnformasiya və kommunikasiya kanalları

Dərs №4

Monitorinq və məhsuliyyət bölgüsü

 

 

 

 


 

Prioritet:         Yüksək

Auditoriya:     3-5 nəfər

Səviyyə:            başlanğıc və ya orta                     

Qiymət:             300AZN

BİZNES PROSESLƏR ÜZƏRİNDƏ İDARƏETMƏNİN TƏŞKİLİ

PROQRAM

Dərs №1

“Biznes prosesli” yanaşma

Dərs №2

Şirkətin proseslərə seqmentasiyası

Dərs №3

Biznes proseslərin idarəedilməsi

Dərs №4

Biznes proseslərin modelləşdirilməsi

Dərs №5

Biznes proseslərin təsfiri və reqlamentasiyası

Dərs №6

Strateji hədəflərin biznes proseslərə calanması

Dərs №7

Strateji və proses idarəetməsinin hazırlanması və tətbiqi